برنامه زمانبندی پروژه راه سازی

برنامه زمانبندی پروژه راه سازی

برنامه زمانبندی پروژه راه سازی

یک نمونه برنامه زمانبندی پروژه راه سازی

 برنامه کاملی هست تا الان حدود 85 نفر خرید کردند

 

تایید شده توسط مشاورین اداره راه

فایل در قالب MSP

 

شامل فعالیت های زیر

 

کلا 195 فعالیته


 شروع
تحویل مسیر و تهیه مقدمات کار و تجهیز کارگاه
ابنیه فنی
اجرای آبروها
اجرای قنوها
عملیات خاکی
خاکبرداری
بسترسازی
خاکریزی
روسازی و آسفالت
زیر اساس
اساس
آسفالت
کارهای متفرقه ، تکمیلی و حفاظتی
تحویل موقت و برچیدن کارگاه
 پایان

 برنامه کاملی هست تا الان حدود 85 نفر خرید کردند

یک نمونه برنامه زمانبندی پروژه راه سازی